ANNOUNCEMENT

Đại Lễ Cầu Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm tại Chùa Phật Giác - 10:00-12:00 PM CST (23/10/2022)
Đại Lễ Cầu Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm tại Tu Viện Vạn Phật Đảnh II - 10:00-12:00 PM EST (16/10/2022)
Free Online After School Tutoring Services - 6:00-7:30 PM EST (08/29/2022)
Chương Trình Dạy Kèm Trực Tuyến - 6:00-7:30 PM EST (29/08/2022)


Adult Buddhist Classes

Online Adult Buddhist classes provide Buddha's teachings for both English and Vietnamese.


Youth Buddhist Classes

Online Youth Buddhist classes provide Buddha's teachings in English.


Youth Buddhist YouTube Channels

Youth Buddhist YouTube Channels Program - In this program, the Buddhist volunteer youths read Buddhist stories, Buddhist sutras, or Buddhist movies' subtitles. Each volunteer youth has his/her own YouTube channel where he/she publishes his/her recorded videos.


Youth YouTube Channels Guidelines

Youth Buddhist YouTube Channels Program Guidelines provide guidelines and instructions on how to create a YouTube channel, recording videos, and publishing videos.

CONTACT

Address:
10022 Gaines Road
Sugar Land, TX 77498

Phone:
832-863-1861
346-491-3117

Email:
thichhangdat66@gmail.com  
Go Back
LeADiDaPhat001.jpgLeADiDaPhat002.jpgLeADiDaPhat003.jpgLeADiDaPhat004.jpgLeADiDaPhat005.jpgLeADiDaPhat006.jpgLeADiDaPhat007.jpgLeADiDaPhat008.jpgLeQuanAm001.jpgLeQuanAm003.jpgLeQuanAm005.jpgLeQuanAm006.jpgLeQuanAm007.jpgLeQuanAm008.jpgLeQuanAm009.jpgLeQuanAm011.jpgLeQuanAm012.jpgLeQuyY001.jpgLeQuyY002.jpgLeTrungThu002.jpgLeTrungThu003.jpgLeTrungThu004.jpgLeTrungThu005.jpgLeTrungThu006.jpgLeTrungThu007.jpgLeTrungThu008.jpgLeXuatGiaGieoDuyen001.jpgLeXuatGiaGieoDuyen002.jpgLeXuatGiaGieoDuyen003.jpgTuThien001.jpgTuThien0010.jpgTuThien002.jpgTuThien003.jpgTuThien004.jpgTuThien005.jpgTuThien006.jpgTuThien007.jpgTuThien008.jpgTuThien009.jpgVuLan001.jpgVuLan002.jpgVuLan003.jpgVuLan004.jpgVuLan005.jpgVuLan006.jpgVuLan007.jpgVuLan008.jpgVuLan009.jpg